Historia

23.09.1959 r. wmurowany został akt erekcyjny pod budowę szkoły- Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. W uroczystości władze państwowe reprezentował I. Loga Sowiński, a świadkami wydarzenia stali się mieszkańcy, głównie zaś młodzież. Już 20.05.1960 r. nowo powołany dyrektor szkoły Bolesław Korczyński rozpoczął zapisy uczniów na pierwszy rok nauki w szkole nr 82.Budynek wprawdzie dopiero powstawał, ale uczniowie korzystali gościnnie z dziewięciu sal w Szkole Podstawowej nr 57 przy ulicy Jemiołowej. Stanowili już liczną, 569 osobową społeczność zgrupowaną w piętnastu oddziałach. Ukonstytuowała się też Rada Pedagogiczna, w skład, której weszli:

Dyrektor p. Bolesław Korczyński i nauczyciele:

p. Anna Basiak, Janina Majcherczak, p. Maria Dąbrowska, Stanisław Nawrocki, Mirosław Gołębski, Helena Perges, Krystyna Haczkiewicz, Maria Pędziwiatr, Halina Jasiewicz, Stanisław Pulikowski, Bogusław Kokurewicz, Antonina Romanek, Teresa Komar, Kazimiera Starzyńska, Lora Kustrzebka, Stefan Suchar, Janina Łukasiewicz, Ryszard Szwed, Jolanta Tracewska

By okrzepnąć organizacyjnie powołano też 5.11.1960r. pierwszy Komitet Rodzicielski, któremu przewodniczył pracownik Pa-Fa-Wagu ( Polska Fabryka Wagonów) Mieczysław Ruszkowski. Już od 3.11.1960r. odbyła się pierwsza w dziejach szkoły wizytacja. Szkoła nie mogła się jeszcze poszczycić osiągnięciami, ale Grono Pedagogiczne dokładało wszelkich starań, by dorównać wiodącym w dzielnicy placówkom. Tak więc, zorganizowano dla części dzieci zimowy wypoczynek – ferie w Jagniątkowie, powołano samorząd uczniowski. Tempo prac budowlanych wzmogło się na tyle, że 7.11.1961r. nastąpiło otwarcie nowej placówki. Po przecięciu wstęgi i odsłonięciu tablicy pamiątkowej budynek został przekazany dzieciom. Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich ofiarowało im pierwszy księgozbiór do biblioteki, którą wspomagała także księgarnia Eureka.

Rok szkolny 1962/63 upłynął na zagospodarowaniu budynku, w którym urządzono gabinet do zajęć technicznych, czytelnię i świetlicę. W tymże roku uczniowie wzięli już udział w olimpiadach, konkursach oraz igrzyskach reprezentując swoją szkołę w dzielnicy, województwie i kraju.

„W roku 1964/65 naukę podjęły trzy pierwsze klasy, co w porównaniu z poprzednim rokiem prognozowało niż demograficzny” – tak napisano w biuletynie wydanym z okazji XXX- lecia szkoły w 1991 roku. Dla porównania – obecnie powstaje jedna liczna, lub dwie mniej liczne (ok.20 uczniów) pierwsze klasy.

W roku 1968 pod opieką podharcmistrza dr. Wyrwalskiego powołano dla chłopców starszych klas drużynę harcerską złożoną z trzech zastępów. Chłopcy zdobywali sprawności na biwaku w Sobótce podczas alertów. Na terenie szkoły działały też PCK ( Polski Czerwony Krzyż) i TPPR ( Towarzystwo Przyjaźni Polsko- Radzieckiej; w tamtych czasach istnienie TPPR było obowiązkowe). Biblioteka wzbogacała się systematycznie o nowe pozycje książkowe, aż w 1970r. osiągnięto liczbę 9034 egzemplarzy. Prawdziwą atrakcją stał się dla uczniów sklepik Spółdzielni uczniowskiej ” IKAR” , który prowadziła młodzież pod okiem Nauczyciela p. Jadwigi Bujacz. Szkoła starała się przez wszystkie lata swojej działalności stworzyć dzieciom warunki do rozwoju swoich zainteresowań i wejścia w świat nauki. Dlatego też uczniowie biorą udział w różnych przedmiotowych i artystycznych konkursach, a szkołę odwiedzają interesujący goście – znany podróżnik – mgr inż. J.Janaszek, pisarka S. Platówna, E. Szymańska i inni. Nawiązano też kontakty ze szkołą w Hradec Kralove, z którą przez wiele lat prowadzono korespondencję.

Placówka przy ul. Blacharskiej na trwałe wpisała się w pejzaż osiedla, toteż w 1971r. zrodził się projekt nadania szkole imienia Wandy Wasilewskiej. Mimo pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej pomysł ten zarzucono. W tym czasie Spółdzielnia Uczniowska zorganizowała Korespondencyjny Kurs Rachunkowości, a pod okiem p. Janiny Majcherczak powstała drużyna Zuchów skupiająca uczniów z młodszych klas.

W maju 1975roku szkoła otrzymała imię Budowniczych Wrocławia. Imię to i sztandar upamiętniają od owej chwili wszystkich tych, którzy przyczynili się do budowy i rozsławienia tego pięknego miasta.

Szczególną w powszednim dniu szkoły uroczystością było otwarcie VI Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży. Szkoła też powiększyła swój stan posiadania o ogródek geograficzny. Na 300m2 znalazły się: działka pomiarowa i morfologicza oraz pracownia z wiatą , ławkami i innym wyposażeniem.

8 maja 1979r. oddana została , utworzona przy pomocy Pa-Fa-Wagu, Izba Budowniczych Wrocławia. Znalazły się w niej eksponaty upamiętniające trud ludzi podnoszących z ruin powojenny Wrocław.

Szkoła 82 nawiązała także współpracę ze Szkołą Podstawową nr 109 i podjęła PAKT PRZYJAŹNI. Uczniowie poznawali tradycje sąsiadujących ze sobą placówek oraz organizowali spotkania, konkursy i rozgrywki sportowe.

Lata 80-te to okres rozwoju dyscypliny sportowej – biegów na orientację organizowanych systematycznie przez p.Z. Albrecht i p.W. Matziol oraz wzmożonej pracy nad gromadzeniem środków dla dzieci o trudnych warunkach materialnych. Trudnym okresem nauki i pracy był remont szkoły (między innymi podłączano sieć centralnego ogrzewania dzięki PIS-owi czyli Przedsiębiorstwu Instalacji Sanitarnych), który nie przeszkadzał dzieciom by uczestniczyć w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Współpracując z zakładem opiekuńczym Pa-Fa-Wag młodzież przygotowywała oprawę artystyczną uroczystości państwowych- Dnia Zwycięstwa i 1 Maja dla pracowników owego zakładu i dzielnicy. Nauczycielki J.Znamiec i J.Bujacz oraz grupka dzieci- organizatorów imprez nagrodzone zostały wycieczką do Wisły ufundowaną przez koło ZBOWiD ( Związek Bojowników o Wolność i Demokrację). Nawiązano też współpracę ze szkołą w Dreźnie, której delegację gościliśmy w naszych murach. Dla upiększenia szkoły posadzono róże i krzewy ozdobne, a swą działalność wzmógł Klub Ekologiczny i ” Zielona Szkoła”.

Historia Szkoły Podstawowej nr 82 to nie tylko dzieje murów. Wszyscy dyrektorzy i Rady Pedagogiczne główny akcent kładły na dobro swoich podopiecznych, ich twórczy rozwój i dbałość o szlachetne wartości. Czy zamiar ten się powiódł ocenią to, z pewnością , sami uczniowie, a zwłaszcza absolwenci.

Nasza oferta

O szkole:

 • otoczony zielenią budynek, w spokojnej okolicy,
 • wysoki poziom nauczania, potwierdzony doskonałymi wynikami osiąganymi podczas konkursów, olimpiad przedmiotowych,
 • grono pedagogiczne o wysokich kwalifikacjach oraz życzliwym i indywidualnym podejściu do dziecka,
 • lekcje prowadzone w sposób nietypowy: wystawy, projekty, spotkania, wycieczki, nowoczesne metody pracy na lekcji,
 • miłą atmosferę sprzyjającą rozwojowi dziecka,
 • brak anonimowości – możliwość poświęcenia każdemu dziecku maksimum uwagi,
 • naukę  języka angielskiego od I klasy,
 • naukę  języka niemieckiego od IV klasy,
 • doskonalenie umiejętności językowych, wymiana polsko – niemiecka, w tym współpraca ze szkołą w Lipsku,
 • kształcenie informatyczne i matematyczne,
 • opiekę pozalekcyjną (dla wszystkich uczniów) w świetlicy, której godziny pracy są dostosowane do potrzeb Rodziców
 • tanie i smaczne obiady w stołówce szkolnej,
 • kontakty z nauczycielami i wychowawcami (stałe terminy spotkań i konsultacji)

JESTEŚMY JEDNĄ Z NAJLEPSZYCH SZKÓŁ WE WROCŁAWIU, CO POTWIERDZAJĄ ZEWNĘTRZNE EGZAMINY ORAZ UDZIAŁ UCZNIÓW W LICZNYCH KONKURSACH, OLIMPIADACH, PROJEKTACH

ATUTY NASZEJ SZKOŁY

Podejmowanie działań na rzecz wspomagania samorozwoju ucznia, pomocy rodzicom w procesie wychowania dziecka na odpowiedzialnego i świadomego obywatela.
Nauczyciele we współpracy z rodzicami i innymi sojusznikami szkoły, traktując ucznia podmiotowo, umożliwiają mu przyrost wiedzy i umiejętności, które pozwalają dziecku stać się dorosłym potrafiącym twórczo rozwiązywać problemy, tolerancyjnym, zdolnym do integrcji, szanującym tradycje narodowe, lokalne i być otwartym na potrzeby innych.
Zmierza do ukazania uczniom różnych sposobów zdobywania wiedzy i wykorzystywania jej do pozytywnego wpływu na zmianę środowiska, rozwój własnej osobowości pod względem intelektualnym, emocjonalnym i społecznym.
Szkoła nr 82 od 2016 r. współpracuje z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego – honorowy patronat Dziekana WNS i objęcie szkoły programem Uniwersytetu I Wieku. Patronat i porozumienie w sprawie współpracy z: Uniwersytetem Przyrodniczym, Wydziałem Matematyki i Informatyki, Wydziałem Prawa i Administracji, Instytutem Pedagogiki, Dolnoślaską Szkołą Wyższą.
Szkoła pełni także w najbliższym środowisku ucznia rolę kulturotwórczą, inspiruje i dzieci i nauczycieli do doskonalenia się i przestrzegania wspólnie przyjętych zasad.
Szkoła jest – 21-oddziałową placówką, do której uczęszcza około 450 uczniów.
Szkoła jest mała, jednopiętrowa. Wszyscy się tu znamy! Nie ma anonimowości, dbamy o RELACJE.
Średnia liczba uczniów w klasie – 23 osoby. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 7.30 lub o 10.30 i trwają najpóźniej do 16.30 (dwuzmianowość).
Dla dzieci czynna jest świetlica. Dzieci mogą w niej przebywać od 7.00 do 17.00. Każdy wychowawca świetlicy jest drugim wychowawcą klasy, którą się opiekuje.
Nasza szkoła współpracuje ze szkołą podstawową w Lipsku w ramach projektu wymiany polsko – niemieckiej, od klasy IV wprowadzony jest obowiązkowy język niemiecki. W szkole od 2018r. realizowana jest innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego.
Tradycyjnie w szkole organizowane jest pasowanie na ucznia, corocznie z sukcesem bierzemy udział w licznych konkursach miejskich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Wiosna to czas projektów ekologicznych, a także doroczny Festyn Rodzin Grabiszynka.
Szkoła bardzo ściśle współpracuje z radą Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek. Uczniowie przygotowują dla Klubu Seniora uroczystości: z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, rocznicy Odzyskania Niepodległości, zapraszamy Seniorów do wspólnych międzypokoleniowych działań artystycznych i literackich.
Od 2015r. społeczność szkolna aktywnie i z sukcesem włącza się w projekty WBO: w 2016 r. zostało wybudowane na terenie szkoły boisko wraz z bieżnią (największa ilość zebranych głosów), a w 2017r. zwycięski projekt placu zabaw Edukacyjna Strefa Zabawy.

Położenie

Nasza szkoła położona jest w cichym, kameralnym, malowniczym i pełnym uroku osiedlu – Grabiszynku. Jest tu wiele terenów zielonych, rekreacyjnych gdzie chętnie spędzają wolny czas mieszkańcy. Budynek otoczony jest dużym terenem zielonym, na którym znajduje się plac zabaw dla dzieci, nowoczesne boisko do piłki nożnej i piłki ręcznej. Niedaleko szkoły jest park, Górka Skarbowców, z której w porze zimowej dzieci chętnie zjeżdżają na sankach. Do szkoły można dojechać bezpośrednio autobusem 119 lub przejść się spacerkiem wzdłuż ulicy Ojca Beyzyma.

Kadra

Małgorzata Olewińska – Syta -dyrektor
Agata Olszanowska – wicedyrektor
Adamarek Paweł – religia
Bębas Dominika – pedagog specjalny/nauczyciel wspomagający
Czarny Aleksandra – język angielski
Czerwińska – Górz Bożena – historia, plastyka
Darski Paweł – informatyka
Dolot Oskar – religia
Duda Dorota – edukacja wczesnoszkolna
Dziubińska Karolina – logopeda
Filipiak Marta – edukacja wczesnoszkolna
Gabrych-Rajchelt Violetta – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
Garczarek Kamila – nauczyciel wspomagający
Szczuraszek Michał – wychowanie fizyczne
Gierszyńska Regina – język polski
Grzegorczyk Łucja – fizyka
Jasińska Katarzyna – język angielski
Kawalec Natalia – psycholog
Kijewski Andrzej – technika
Knysz-Ryman Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna
Konieczna-Grudzień Ewa – edukacja wczesnoszkolna
Konopacka Aleksandra – matematyka, chemia
Kowal Beata – przyroda, geografia
Lewandowska Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna
Lewandowska Marta – RSA biofeedback,
Majocha Monika – świetlica
Minta-Szczukiecka Kamila – język polski
Modrzyk Anna – biologia, wychowanie do życia w rodzinie
Mrowca Violetta – edukacja wczesnoszkolna
Muszyńska Joanna – język polski
Perwenis Renata – język angielski
Pindera Natalia – edukacja wczesnoszkolna
Poddaniec-Kwaśny Ewa – kierownik świetlicy
Polanowska-Andruszkiewicz Monika – język niemiecki
Przyczyna Łukasz – matematyka
Puchała Beata – świetlica
Pyczak Monika – pedagog
Sieradzka Oliwia – pedagog
Skóra Anna – matematyka
Sługocka Wanda – świetlica
Stączek Ewa – etyka, język angielski
Syta Alicja – biblioteka
Szewczyk Marta – biblioteka
Turczyński Grzegorz – muzyka
Wiśniewska Magdalena – świetlica
Wojcieszonek Agata – edukacja wczesnoszkolna
Wroński Adam – historia, wiedza o społeczeństwie
Żurawska Kinga – wychowanie fizyczne

Deklaracja dostępności

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa nr 82 im. Budowniczych Wrocławia we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp82wroclaw.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-01

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

część plików nie jest dostępnych cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

podwyższony kontrast

możliwość powiększenia liter

podświetlane linki

mapa strony

jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia 19.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 82 im. Budowniczych Wrocławia we Wrocławiu.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Agnieszka Moś

e-mail: Agnieszka.mos@wroclawskaedukacja.pl

lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: sekretariat.sp082@wroclawskaedukacja.pl

telefon: 71 798 68 68

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa nr 82 im. Budowniczych Wrocławia ul. Blacharska 13, 53-206 Wrocław

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Blacharskiej (dostosowane do osób niepełnosprawnych) i od ulicy Lakierniczej (nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych).

Biurko osób dyżurujących znajduje się po lewej stronie przy wejściu od ul. Blacharskiej.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, toalety, gabinet wicedyrektora) na parterze oraz korytarz i sale lekcyjne na pierwszym piętrze. Do części pomieszczeń prowadzą schody (stołówka, sal gimnastyczna, sala zabaw).

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem od strony ulicy Blacharskiej nie są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Dokumenty

Ochrona nauczyciela

jako funkcjonariusza publicznego

 

Aktualne brzmienie art. 63 zostało nadane nowelą z dnia 11 kwietnia 2007 r. W wyniku nowelizacji dotychczas występujące pojęcie funkcjonariusza państwowego zostało zastąpione pojęciem funkcjonariusza publicznego.

Zakres ochrony nauczycieli określają przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). Przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym uregulowane są w rozdziale XXIX k.k. (art. 222-224  2 i art. 226 k.k.). Ze zdania drugiego art. 63 wynika, iż organy prowadzące szkoły (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałkowie województw) oraz dyrektorzy szkół zobowiązani są do podejmowania aktywnych działań mających na celu ochronę uprawnień nauczycieli, w szczególności wynikających z przepisów Karty Nauczyciela. W świetle powyższego przepisu organy te powinny stać na straży przestrzegania uprawnień przysługujących nauczycielom i z urzędu występować o ich ochronę

Z prawa do ochrony wynikającej z kodeksu karnego korzystają wszyscy nauczyciele podlegający przepisom Karty Nauczyciela (art. 91a i 91b Karty).

 

KARTA NAUCZYCIELA

 

Art. 63. (72)

 1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
 2. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

Przykładowe sytuacje które mogą rodzić podejrzenie popełnienia przestępstwa na podstawie przepisów Kodeksu karnego;

Art.222

1 kk Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy przybranej podczas  wykonywania obowiązków służbowych podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3.

NARUSZENIE: – Uderzenie lub podziałanie na ciało pokrzywdzonego,   np. popchnięcie, szarpanie za włosy, oblanie wodą, itp.

Art. 224.

 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

GROŹBA Polega na zapowiedzi ale również w innej formie oddziaływania na psychikę pokrzywdzonego, przez wykonanie gestów i zachowań np. przystawienie noża do gardła, zbliżanie się z otwartym ogniem do łatwopalnych przedmiotów itp.

Art.226

1 kk  Kto znieważa funkcjonariusza  publicznego albo osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z  pełnieniem obowiązków służbowych podlega karze ograniczenia wolności albo  pozbawienia wolności do roku.

ZNIEWAGA: ubliżanie, zachowanie w sposób obraźliwy (wyzwiska, obelgi, gesty, pisma, rysunki). Łamanie prawa w stosunku do nauczycieli: słowne groźby zwerbalizowane lub zapisane w postaci sms-ów, zniesławianie wulgaryzmami, obmawianie, zastraszanie, szantaż, naruszanie nietykalności cielesnej,okradanie przez podopiecznych,niszczenie mienia będącego własnością pedagoga;

 

KODEKS KARNY

 

Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego

 

Art.212

 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

 

 1. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w  1 za pomocą  środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

 1. W razie skazania za przestępstwo określone w  1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

 

 1. Ściganie przestępstwa określonego w  1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

 

Art. 222.

 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

 

 1. Jeżeli czyn określony w  1 wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

 

Art. 223.

 1. Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

 1. Jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

 

Art. 224.

 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

 1. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej.

 

 1. Jeżeli następstwem czynu określonego w  2 jest skutek określony w art. 156  1 lub w art. 157  1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Art. 226.

 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

 1. Przepis art. 222  2 stosuje się odpowiednio.

 

 1. Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

 

Ochrona nauczyciela –> POBIERZ

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Statut Szkoły Podstawowej nr 82 im. Budowniczych Wrocławia we Wrocławiu POBIERZ

Nowelizacja Statutu Szkoły Podstawowej nr 82 im. Budowniczych Wrocławia z dnia 22.10.2020 r.

POBIERZ  —>  Nowela nr 1

Nowelizacja Statutu Szkoły Podstawowej nr 82 im. Budowniczych Wrocławia z dnia 12.09.2022 r.

POBIERZ  —>  Nowela nr 2 (1)

Procedura przepływu informacji POBIERZ

Kalendarz szkolny 2023/2024  POBIERZ

POBIERZ —> STANDARDY OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

POBIERZ —> Zarządzenie nr 17 standardy

POBIERZ —-> regulamin korzystania z terenów szkoły

UWAGA WAŻNE !

PLANY LEKCJI 2022/2023

klasa 1a

klasa 1b

klasa 2a

klasa 2b

klasa 2c

klasa 3a

klasa 3b

klasa 3c

klasa 4a

klasa 4b

klasa 4c

klasa 5a

klasa 5b

klasa 6a

klasa 6b

klasa 7a

klasa 7b

klasa 8a

klasa 8b

klasa 8c

klasa 8d

TERMINY KONSULTACJI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024*

*Rodziców chcących umówić się na konsultację w godzinach dostępności prosimy o ustalenie terminu z wybranym nauczycielem poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym Librus.

Lp. Nazwisko i imię DZIEŃ TYGODNIA GODZINY
1 Adamarek Paweł wtorek 12.15 – 12.45
2 Bębas Dominika wtorek, czwartek 7.00 – 7.30
3 Czarny Aleksandra poniedziałek 12.00 – 12.30 Wtorek 7.00 – 7. 30
4 Czerwińska – Górz Bożena wtorek 14.05 – 15.05
5 Darski Paweł czwartek 15.00 – 16.00
6 Dolot Oskar poniedziałek 13.05 – 14.05
7 Duda Dorota czwartek 11.00 – 12.00
8 Filipiak Marta wtorek 11.30 – 12.30
9 Gabrych – Rajchelt Violetta poniedziałek 14.05 – 15.05
10 Garczarek Kamila poniedziałek, wtorek 7.00 – 7.30
11 Gierszyńska Regina czwartek 11.00 – 12.00
12 Grzegorczyk Łucja czwartek 15.00 – 15.30
13 Iwańska Katarzyna poniedziałek 14.15 – 15.15
14 Jasińska Katarzyna wtorek, środa 7.00 – 7.30
15 Jawor Bożena wtorek 11.15 – 12.15
16 Kawalec Natalia wtorek 8.00 – 9.00
17 Kijewski Andrzej środa 13.20 – 14.20
18 Knysz – Ryman Małgorzata wtorek 10.15 – 11.15
19 Konieczna – Grudzień Ewa środa, piątek 7.00 – 7.30
20 Konopacka Aleksandra wtorek, czwartek 7.00 – 7.30
21 Kowal Beata poniedziałek, czwartek 7.00 – 7.30
22 Kowalewska Monika wtorek 11.10 – 12.10
23 Lewandowska Małgorzata wtorek, środa 7.00 – 7.30
24 Majocha Monika środa 11.00 – 12.00
25 Minta – Szczukiecka Kamila czwartek 14.05 – 15.05
26 Modrzyk Anna czwartek 13.20 – 13.50 Piątek 7.00 – 7.30
27 Morhun Yuliia poniedziałek 11.00 – 12.00
28 Mrowca Violetta poniedziałek, środa 16.00 – 16.30
29 Muszyńska Joanna wtorek, środa 7.00 – 7.30
30 Olewińska – Syta Małgorzata wtorek 14.15 – 15.15
31 Olszanowska Agata środa 13.15 – 14.15
32 Perwenis Renata wtorek 12.20 – 13.20
33 Pindera Natalia wtorek, środa 7.00 – 7.30
34 Poddaniec – Kwaśny Ewa poniedziałek 13.00 – 14.00
35 Polanowska – Andruszkiewicz Monika czwartek 13.05 – 14.05
36 Przyczyna Łukasz wtorek, środa 7.00 – 7.30
37 Puchała Beata piątek 11.00 – 12.00
38 Siciński Mateusz poniedziałek 14.15 – 15.15
39 Sieradzka Oliwia poniedziałek 13.20 – 14.20
40 Skóra Anna wtorek 13.20 – 14.20
41 Sługocka Wanda poniedziałek 17.00 – 17.30 Wtorek 16.30 – 17.00
42 Stączek Ewa piątek 10.15 – 11.00
43 Szczuraszek Michał środa 10.15 – 11.00
44 Grzegorz Turczyński wtorek 10.00 – 11.00
45 Wiśniewska Magdalena wtorek 11.00 – 12.00
46 Wojcieszonek Agata wtorek 7.30 – 8.30
47 Wroński Adam środa 7.00 – 7.30 Piątek 9.45 – 10.15

Program profilaktyczno-wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 82 im. Budowniczych Wrocławia we Wrocławiu na rok szkolny 2021/2022  POBIERZ

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej nr 82 we Wrocławiu POBIERZ

Aneks do WSO i PSO Szkoły Podstawowej nr 82 we Wrocławiu Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym POBIERZ

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych POBIERZ

Przedmiotowe Zasady Oceniania z fizyki POBIERZ

Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki POBIERZ

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego POBIERZ

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego POBIERZ

Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii POBIERZ

Pobierz tutaj  Zaady oceniania z BIOLOGII uaktualnione w 2023

RODO

Informacja dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego POBIERZ

Klauzula informacyjna dla nauczyciela POBIERZ

Klauzula informacyjna dla pracownika samorządowego POBIERZ

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców POBIERZ

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych POBIERZ

Klauzula informacyjna dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych  POBIERZ

Klauzula informacyjna – proces rekrutacji POBIERZ

Klauzula informacyjna dla kontrahenta POBIERZ

Klauzula na www POBIERZ

Klauzula informacyjna dla wolontariat POBIERZ

Osiągnięcia

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

,,Z  ŻYCIA PSZCZÓŁ”

Na konkurs zostało nadesłanych 293 prac. Wybór był bardzo trudny, ponieważ wybrane prace prezentowały wysoki poziom artystyczny.

Przyznano równorzędne nagrody. Komisja konkursowa nagrodziła następujących uczestników:

LAUREACI:

I miejsce:

Helena Skulimowska, klasa 2. Szkoła Podstawowa nr 23 w Lublinie.

Jagna Zdan, klasa 1. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku.

Kinga Brzuchnalska, klasa 3. Soleckie Centrum Kultury, Solec Kujawski.

II miejsce:

Mieszko Meler, klasa 2. Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu.

Antoni Makowski, klasa 3. Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku.

Paulina Małysiak, klasa 1. POPP przy Szkole Podstawowej w Jankowicach.

III miejsce:

Zuzanna Wołoszyk, klasa 3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku.

Hanna Czernik, klasa 2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnobrzegu.

Karolina Pawłowska, klasa 1. Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku.

WYRÓŻNIENIA:

Sisi Malinowska, klasa 3. Szkoła Podstawowa nr 9 w Poznaniu.

Hanna Niedźwiedź, klasa 2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnobrzegu.

Iwanna Savka, klasa 1. Szkoła Podstawowa nr 97 we Wrocławiu.

Zofia Kula, klasa 2. POPP przy Szkole Podstawowej w Jankowicach.

Olimpia Róża, klasa 2. Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdańsku.

Milena Pochcioł, klasa 2. POPP przy Szkole Podstawowej w Jankowicach.

Agata Oto, klasa 3. Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku.

Paulina Wilkos, klasa 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Potoku Górnym.

Aniela Sitek, klasa 1. Rzeszowski Dom Kultury filia Matysówka.

Maja Rybska, klasa 3. Zespół Szkół w Wołczynie.

Natalia Adams, klasa 2. Osiedlowy Dom Kultury ,,Okrąglak” w Zamościu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Laureatom oraz osobom wyróżnionym gratulujemy, a wszystkim uczestnikom życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy:

Wychowawcy świetlicy SP nr 82 we Wrocławiu

link do naszego świetlicowego Facebooka:  https://liblink.pl/Akzqr16GWY
Szkoła podstawowa nr 82 im. Budowniczych Wrocławia co roku bierze udział różnych konkursach min.  Zdolny Ślązak, Alfik , Kagur

Osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023:

Konkursy zDolny Ślązak:

JĘZYK POLSKI
Karol Nosek– tytuł laureata
Bruno Sokołowski– tytuł laureata
Gloria Jańska–  tytuł finalisty

JĘZYK ANGIELSKI
Karol Nosek– tytuł laureata
Marcelina Narożny – tytuł laureata
Mikołaj Fyda
– tytuł laureata
Marlena Bastock
– tytuł laureata

MATEMATYKA
Michał Miękus –  tytuł finalisty

CHEMIA
Marzena Kremienowska tytuł laureata

FIZYKA
Karol Nosek – tytuł laureata
Michał Miękus –  tytuł laureata

BIOLOGIA
Bruno Sokołowski–  tytuł laureata
Adam Majda –  tytuł finalisty
Filip Wachulec –  tytuł finalisty

GEOGRAFIA
Szymon Kruk –  tytuł laureata
Michał Miękus –  tytuł finalisty

Konkurs lingwistyki matematycznej “Wieża Babel”

Karol Nosek– laureat
Mikołaj Nosek
– finalista
Paulina Brol – finalistka

Konkurs “Alfik Matematyczny”

Mikołaj Nosek (kl. 4) – 1 miejsce w województwie i 8 miejsce w kraju – nagroda
Tomasz Szmidt (kl.4) – wyróżnienie i dyplom
Roch Orzechowski (kl.1) – wyróżnienie i dyplom
Ala Grzybowska (kl.3) – wyróżnienie i dyplom
Zosia Mazurek (kl. 4) – wyróżnienie i dyplom
Piotr Skoczylas (kl.5) – wyróżnienie i dyplom

Konkurs łamigłówek logicznych Memoriał Urszuli Marciniak

Adam Szot – finalista
Iga Tacakiewicz – finalistka
Zofia Waszkis – finalistka
Ewa Woźniak – finalistka
Hanna Myszka –  finalistka

Konkurs o Tytuł Mistrza Języka Angielskiego ENGLISH MASTER 2023

Helena Hamilton– laureatka
Karol Nosek– laureat
Marcelina Narożny– laureatka

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego PANDA

Marzena Kremienowska (kl. 8) – I miejsce
Jan Makówka
(kl. 5)
– I miejsce
Tomasz Grądalski
(kl. 4)
– III miejsce

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Chemicznej

Marzena Kremienowska – tytuł finalistki

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Bruno Sokołowski – tytuł finalisty

Konkurs Kangur Matematyczny 2023

Tamara Adamczyk (kategoria Żaczek, kl. 2) – wyróżnienie
Alicja Grzybowska (kategoria Maluch – kl. 3) – wyróżnienie
Henryk Orzechowski (kategoria Maluch – kl. 4) – wyróżnienie
Zofia Mazurek (kategoria Maluch – kl. 4) – wyróżnienie
Tomasz Szmidt(kategoria Maluch – kl. 4) – wyróżnienie
Borys Parczewski (kategoria Maluch – kl. 4) – wyróżnienie
Leon Szmidt (kategoria Kadet- kl. 7) – wyróżnienie

Osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022:

SUKCESY W KONKURSACH MATEMATYCZNYCH:

 • Ogólnopolski konkurs matematyczny zDolny Ślązak – finalista w kl. VII,
 • Konkurs Kangur Matematyczny – bardzo dobry wynik uzyskał uczeń  z klasy VI; wyróżnienie z nagrodą książkową uzyskały – 2 osoby z  klasy II oraz 3 osoby z klas starszych,
 • Memoriał Urszuli Marciniak – zawody w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych. Organizowane są przez FMW, IM UWr we współpracy z Wydawnictwem Logi. – finalistami zostało dwoje uczniów z klas starszych VIII i VI,
 • Ogólnopolski konkurs Alfik Matematyczny – bardzo dobry wynik uzyskały 2 osoby z klas starszych IV i VI oraz dobry wynik 1 osoba  z IV,
 • Zajęcia warsztatowe Matematyczne wyszywanki– szkolny konkurs


SUKCESY JĘZYKOWE:

 • Ogólnopolski konkurs zDolny Ślązak z j. angielskiego – 3 laureatów,
 • Ogólnopolski konkurs zDolny Ślązak z j. polskiego – 4 finalistów,
 • Ogólnopolski KonkursPanda z j. niemieckiego– 2 laureatów i 1 wyróżnienie,
 • Ogólnopolski KonkursPingwin z j. niemieckiego – 3 laureatów i 2 finalistów,
 • English Master” – wyróżnienia,
 • Wielka Nagroda Wrocławia – konkurs miejski – 1 miejsce w ramach konkursu „Moja mała ojczyzna”;
 • Wrocławski Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego „Idiomy i Przysłowia w Obrazach”– 7 wyróżnionych i laureatów.


OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE:

 • Uczennice naszej szkoły zostały  laureatkami Stypendium Promovere Talenta – są zwyciężczyniami rangi konkursów tańca. Odnoszą sukcesy w konkursach tańca w kraju i poza granicami.
 • Międzyszkolne zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek Sportowy ( koszykówka, szachy):
  I miejsce i Mistrzostwo Wrocławia w szachach
  IV miejsce we Wrocławskiej Lidze Koszykówki Basketmania Dziewcząt,
  VI miejsce we Wrocławskiej Lidze Koszykówki Basketmania Chłopców,
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie Turnieju Tenisa Stołowego dla uczniów klas 4-8.
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie Kampanii Rowerowy Maj – 7 miejsce wśród 32 wrocławskich szkół.
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie Dnia Sportu – szkolny Turniej Zbijaka dla klas 1-3, szkolny turniej koszykówki i piłki nożnej dla klas 4-8.
 • Promowanie nietypowych form aktywności fizycznej Rugby Tag-współpraca z Polskim Związkiem Rugby.
 • Współpraca  z Dolnośląskim  Związkiem Piłki Nożnej .
 • Udział w zajęciach – łyżwy, rolki -W Centrum Treningowym Spartan przy ulicy Spiskiej.


POZOSTAŁE KONKURSY

 • Konkurs przyrodniczy „Świetlik”   – 2 laureatów
 • Konkurs plastyczny i fotograficzny: „Wieże Wrocławia” – II miejsce.

INNE:

 • realizacja projektu wymiany polsko – niemieckiej z uczniami ze szkoły w Lipsku;
 • współpraca z organizacją AISEC – lekcje kulturowe dla wszystkich klas;
 • udział w egzaminie międzynarodowym TOEFL;
 • udział uczniów w licznych przedstawieniach teatralnych, w projekcjach filmowych, wystawach, warsztatach kulturowo – plastycznych, w tym w Pawilonie Czterech Kopuł;
 • udział uczniów w spotkaniu z „żywymi książkami” w ramach projektu Żywa Biblioteka we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną i SP 109;
 • realizacja projektu „Szkoła z innowacją pedagogiczną Polskiego Towarzystwa Dysleksji – jak wykorzystać środowisko TIK – Jamboar, Mentimeter, Padlet”.
Wyniki konkursu Matematyczny Kangur 2022

kategoria Żaczek – 2 klasa szkoły podstawowej:

Alicja Grzybowska – wyróżnienie
Stanisław Tomeczko
 – wyróżnienie
Tomasz Grdzelishvili 
– wyróżnienie

kategoria Maluch – 3 klasa szkoły podstawowej:

Tomasz Szmidt – laureat
Zofia Mazurek – wyróżnienie
Henryk Orzechowski – wyróżnienie
Tomasz Grądalski – wyróżnienie

kategoria Beniamin – 6 klasa szkoły podstawowej:

Leon Szmidt – bardzo dobry
Iga Tacakiewicz – wyróżnienie
Lidia Horszczaruk – wyróżnienie

kategoria Kadet – 8 klasa szkoły podstawowej:

Filip Byrka – wyróżnienie

Laureaci i finaliści konkursów zDolny Ślązak 2022!

LAUREACI:
Paulina Brol – j. angielski
Marcin Rutkowski – chemia
Marzena Kremienowska – biologia
Mateusz Tarkowski – biologia

FINALIŚCI:
Blanka Szumielewicz – j. polski
Filip Byrka – fizyka
Michał Miękus – geografia
Szymon Kruk – matematyka

Mistrzowie Wrocławia w Szachach

W dniu 6 kwietnia 2022 odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Szachach w ramach Mistrzostw Wrocławia, które były organizowane przez Szkolny Związek Sportowy. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie-Krzysztof Raczek, Ewa Woźniak, Maksymilian Hehn i Daria Raczenko.

Miło nam poinformować o ich wspaniałym sukcesie. Zostali MISTRZAMI WROCŁAWIA W SZACHACH, zajmując 1 miejsce wśród 24 wrocławskich szkół. Wielkie brawa. 👏😃Krzysztof Raczek otrzymał Puchar Mistrza Pierwszej Szachownicy. We wszystkich rundach rozgrywanego turnieju był nie do pokonania. Brawo Krzysztof!

XXX Konkurs Twórczości Scenicznej Młodych Przekręt 2022
Bardzo miło jest nam poinformować o sukcesie JAGODY DROZDOWSKIEJ, która zdobyła 1 miejsce w XXX Konkursie Twórczości Scenicznej Młodych PRZEKRĘT 2022! Jagoda zachwyciła publiczność i jurorów swoim pięknym tańcem w choreografii pt: “Mimo wszystko życie jest piękne“.
Brawo Jagoda! :)) Jesteśmy dumni i życzymy kolejnych sukcesów.

Rekrutacja

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2024/2025

Przydatne strony i dokumenty:

 • Zasady naboru – kl. I SP- pobierz tutaj —>POBIERZ
 • Zarządzenie Prezydenta – pobierz tutaj —>POBIERZ
 • SP klasy I – harmonigram – pobierz tutaj —>POBIERZ

Przydatne linki:


Skip to content